Umowa z WFOŚiGW

23 lipca 2014 r. została zawarta umowa nr POIS.01.01.00-00-019/14-00 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 na realizację projektu  „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Międzyrzec Podlaski”