Problemy systemu wodno-ściekowego

 

Podstawowe niedobory systemu wodno -ściekowego w aglomeracji przed realizacją projektu to:

− Niedostosowanie oczyszczalni ścieków do wymogów art. 5.2 Dyrektywy 91/271/EWG.

− Brak wystarczającej przepustowości oczyszczalni ścieków, niewystarczająca skuteczność procesu oczyszczania oraz konieczność obniżenia kosztów eksploatacyjnych oczyszczalni.

− Zagrożenie awariami i przerwami w dostawach wody względu na usterki przestarzałej instalacji i urządzeń technicznych Stacji Uzdatniania Wody, 

− Konieczność pełnego dostosowania jakości uzdatnionej, dostarczanej odbiorcom wody do wymogów wynikających w prawa wspólnotowego oraz z Rozporządzenia Ministra  Zdrowia z dn. 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

− Nadmierna energochłonność oraz wodochłonność SUW (konieczność płukania instalacji) oraz zagrożenie zanieczyszczeniem środowiska substancjami wykorzystywanymi przed realizacją projektu do wspierania procesów uzdatniania,

− Trudności w zapewnieniu prawidłowej eksploatacji sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, w tym efektywnej ewidencji i monitoringu sieci oraz sprawnych interwencji w przypadku awarii.