Zakres rzeczowy projektu

1. Modernizacja stacji uzdatniania wody - w ramach której wymieniono orurowanie, zainstalowano urządzenia i  instalacje technologiczne 

1a. Budowa zbiornika retencyjnego – w ramach której powstał zbiornik o pojemności 500 m3 (w ramach zadania wykonano roboty ziemne, konstrukcję żelbetową zbiornika, izolację zbiornika, opaskę przy zbiorniku).

2.Modernizacja oczyszczalni ścieków – zadanie polegające na remoncie budynku pompowni głównej (bariery, schody, wentylacja, roboty budowlane), wymianie wyposażenia technologicznego (pompa, krata rzadka mechaniczna), remoncie instalacji rurowej, elektrycznej (agregat prądotwórczy, elementy zasilania po stronie SN i NN), AKPIA, przebudowie instalacji zasilania i monitoringu pompowni sieciowych (24 kpl.), implementacji monitoringu pompowni sieciowych w centralnej dyspozytorni, remoncie budynku stacji trafo na  terenie pompowni głównej, remoncie ogrodzenia terenu pompowni głównej (180m), budowie budynku technologicznego (oczyszczanie mechaniczne – sitopiaskowniki (2 kpl.), automatyczny punkt zlewczy z instalacją AKPIA i elektroenergetyczną, instalacje technologiczne, instalacje sanitarne), budowie budynku technicznego (dmuchawy rotacyjne (6 kpl.), instalacja AKPIA, instalacje elektroenergetyczne, stanowisko dozowania preparatu PIX (4 kpl.)), modernizacji pompowni lokalnej, zbiornika magazynowego osadu dowożonego, zbiorników buforowych (roboty budowlane, pompy (9 kpl.), mieszadła (4 kpl.), instalacje technologiczne, instalacje AKPIA i elektroenergetyczne), rozbudowie reaktorów SBR (4 linie oczyszczania, roboty budowlane, mieszadła (8 kpl.), pompy (4 kpl.), systemy napowietrzania (4 kpl.), dekantery statyczne (4 kpl.), instalacja AKPIAi elektroenergetyczna), komory tlenowej stabilizacji osadu z zagęszczaczem (roboty budowlane, pompa, system napowietrzania, dekanter statyczny, instalacja AKPIA i elektroenergetyczna oraz zagospodarowaniu terenu (drogi i place 420 m2, instalacje elektryczne, okablowanie zewnętrzne na terenie), wymianie elementów zasilania (agregat prądotwórczy, elementy zasilania po stronie SN i NN), wykonaniu instalacji AKPIA, wykonaniu centralnej sterowni, wykonaniu systemu monitoringu procesu, regulacji i pomiarów procesowych, budowie sieci miedzyobiektowych technologicznych, wymianie instalacji oświetlenia terenu, remoncie budynku stacji trafo na terenie oczyszczalni, remoncie ogrodzenia terenu oczyszczalni (540m), rozbiórce Otwartej Komory Fermentacyjnej z usunięciem i utylizacją zgromadzonego osadu, rozbiórce budynku zasuw przy OKF, rozbiórce piaskownika żelbetowego, rozbiórce budynku pompowni osadu recyrkulowanego, rozbiórce budynku pompowni osadu nadmiernego).

3. Zakup środków trwałych-samochodu specjalistycznego do eksploatacji sieci

4. Zakup środków trwałych – wyposażenia do eksploatacji sieci (agregat prądotwórczy, piła do cięcia asfaltu, piła do betonu ręczna, pompa odwodnieniowa).

5. Zakup wartości niematerialnych i prawnych - oprogramowanie do ewidencji i monitorowania systemu wodociągowego i kanalizacyjnego.