Dlaczego SBR?

 

Przesłanki przemawiające za budową oczyszczalni wykorzystującej system SBR:

 • wysoka skuteczność oczyszczania ścieków,
 • duża elastyczność układu technologicznego – odporność na wahania ilościowe i jakościowe dopływających ścieków, 
 • możliwość przyjmowania znacznej ilości ścieków dowożonych,
 • brak układu recyrkulacji ścieków – obniżenie nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych,
 • znikoma uciążliwość dla środowiska - dzięki hermetyzacji procesów technologicznych,
 • symultanicznie zachodzące procesy nitryfikacji – denitryfikacji, pozwalają na uzyskanie wysokiego stopnia redukcji związków azotu przy niskich nakładach eksploatacyjnych (proces zachodzi w tym samym zbiorniku),
 • dzięki przemiennie stosowanym warunkom natlenienia i niedotlenienia, możliwe jest zachodzenie biologicznego procesu usuwania związków fosforu ze ścieków,
 • wysoki stopień sedymentacji biomasy (osadu czynnego), bez konieczności budowy osadnika wtórnego, 
 • zastosowanie dekantera do usuwania ścieków oczyszczonych zapobiega ucieczce osadu czynnego z bioreaktora, jak również przedostawaniu się do odpływu wyflotowanej zawiesiny,
 • znaczna oszczędność energii elektrycznej dzięki precyzyjnemu systemowi sterowania, 
 • możliwość pracy oczyszczalni na jednym zbiorniku, w sytuacjach małej ilości 
 • dopływających ścieków, konserwacji i napraw.

 

Sekwencyjne biologiczne reaktory są to komory osadu czynnego, gdzie cały proces oczyszczania oraz separacji oczyszczonych ścieków od kłaczków osadu zachodzi cyklicznie w jednym zbiorniku. Wszystkie systemy typu SBR posiadają następujące fazy pracy:

 • napełnianie komory ściekami,
 • biologiczna reakcja (napowietrzanie),
 • oddzielanie osadu czynnego od oczyszczonych ścieków (klarowanie),
 • odprowadzanie sklarowanych ścieków (dekantacja),
 • przestój komory, w czasie którego może następować na przykład odprowadzenie osadu nadmiernego.

 

Praca reaktorów nie wymaga recyrkulacji osadu, przez co ciąg technologiczny pozbawiony jest osadników wtórnych. Dzięki temu osad wtórny nie wydostaje się z reaktora biologicznego. Cykle pracy reaktora SBR pozwalają na sprawne usuwanie azotu i fosforu. 

Składają się one z następujących etapów:

 • faza napełniania. Reaktor jest napełniany mechanicznie oczyszczonymi ściekami surowymi. W komorze reaktora panują warunki niedotlenienia.
 • faza beztlenowa. Włączone są urządzenia mieszające, a napowietrzanie jest wyłączone. Początkowo następuje denitryfikacja azotanów, które zostały w nieodprowadzonym osadzie (warunki anoksyczne – niedotlenienie) poczym, gdy warunki stają się beztlenowe, fosfor jest uwalniany do ścieków.
 • faza napowietrzania. W warunkach tlenowych usuwane są związki węgla, następuje nitryfikacja oraz pobierany jest fosfor ze ścieków przez bakterie fosforowe.
 • faza sedymentacji. Przy wyłączonych urządzeniach mieszających i napowietrzających reaktor zmienia się w osadnik. Ponieważ sedymentacja zachodzi szybko (poniżej jednej godziny), przeważnie nie ma niebezpieczeństwa powstania warunków beztlenowych i uwalniania fosforu do ścieków.
 • faza spustu osadu nadmiernego. Z reaktora usuwany jest osad nadmierny. Reaktor gotowy jest do następnego cyklu pracy. Ta faza nie musi występować w każdym cyklu. Dla uproszczenia eksploatacji osad nadmierny może być magazynowany w reaktorze i usuwany co 3 – 7 dni.

 

Realizacja przedsięwzięcia w odniesieniu do modernizacji oczyszczalni ścieków i jej dostosowania do wymogów art. 5.2 Dyrektywy 91/271/EWG przyczyni się do osiągnięcia założeń Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, a tym samym do wypełnienia polskich zobowiązań w dziedzinie ochrony środowiska