Struktura organizacyjna JRP

Struktura organizacyjna JRP będzie przedstawiała się następująco:

 

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

MAO - Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu /Dyrektor JRP

 • wdrażanie i zarządzanie Projektem w zakresie rzeczowym i finansowym, zgodnie z Harmonogramem Realizacji Projektu, planem Płatności, Harmonogramem Rzeczowo Finansowym, procedurami oraz obowiązującymi przepisami prawa,

 • przygotowanie projektów umów z wykonawcami i uzyskanie ich akceptacji przez instytucję Pośredniczącą i Zarządzającą,

 • udział w opiniowaniu dokumentów zamówień publicznych, szczególnie w zakresie przy współpracy z Instytucją Pośredniczącą i Zarządzającą,

 • zapewnienie realizacji prac budowlanych zgodnie z polskim prawem budowlanym oraz zgodnie z harmonogramem Realizacji Projektu,

 • organizacja narad koordynacyjnych na terenie wykonywanych prac budowlanych określonych Projektem, zapewnienie i weryfikacja sprawowania nadzoru nad pracami, udział w przeprowadzanych rozruchach i odbiorach cząstkowych i końcowych prac.

 

Kierownik JRP – specjalista ds. technicznych

 

 • kieruje pracą JRP w sposób umożliwiający prawidłową realizację Projektu pod względem administracyjnym,

 • odpowiada za organizowanie, koordynowanie i nadzór prac wykonywanych przez personel JRP,

 • odpowiada za koordynację realizacji Projektu,

 • odpowiada za obsługę organizacyjną realizowanego Projektu, organizuje narady koordynacyjne dotyczące realizacji zadań w ramach Projektu, pełni nadzór nad przygotowywaniem projektów: uchwał, zarządzeń itp. oraz wszelkich innych dokumentów prawnych potrzebnych do realizacji Projektu,

 • prowadzi działania związane z popularyzacją i informacją (promocja projektu),

 • odpowiada za zarządzanie techniczne Projektem oraz jego monitorowanie w ścisłej współpracy z MAO,

 • może brać udział w przetargach i dokonywać weryfikacji części technicznych dokumentacji przetargowej,

 • przygotowuje dla MAO wszelkie niezbędne informacje związane z terminową realizacją Projektu oraz wykonuje i aktualizuje harmonogramy realizacji projektu,

 • przekazuje do Obsługi Finansowej dane umożliwiające terminowe przygotowywanie wszelkich wymaganych raportów, w tym Raportu z postępów realizacji Projektu na Komitet Monitorujący,

 • zabezpiecza wykonanie robót budowlanych zgodnie z polskim Prawem Budowlany oraz Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym.

 • może pełnić funkcję zastępcy MAO.

 

Specjalista ds. rozliczeń i sprawozdawczości 

 • odpowiadają za właściwy nadzór nad realizacją finansową Projektu zgodnie
  z zapisami odpowiednich umów na poszczególne zadania Projektu i Planami Płatności, w szczególności w zakresie ich terminowego ukończenia, pełnego
  i właściwego wykorzystania przekazanych środków oraz w zakresie przygotowania raportowania,

 • przygotowują wnioski o dokonanie płatności z Funduszu Spójności,

 • sporządzają i aktualizują Plany Płatności i Harmonogramy Rzeczowo - Finansowe w ścisłej współpracy z pozostałymi pracownikami JRP,

 • sporządzają bieżące sprawozdania finansowe w zakresie Projektu,

 • zapewniają ciągłość finansowania Projektu i terminową realizację płatności zgodnie z Planami i Harmonogramem stanowiącymi załączniki do Umowy
  o dofinansowanie Projektu,

 • przygotowują dla MAO wszelkie niezbędne informacje związane z terminową realizacją Projektu.

 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

 • reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawozdanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,

 • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.