Cele przedsięwzięcia

 

Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Międzyrzec Podlaski, położonego na obszarze aglomeracji Międzyrzec Podlaski, przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska poprzez: 

 - zapewnienie skutecznego i efektywnego systemów zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych,  w tym wyposażenie aglomeracji o liczbie RLM powyżej 10000 w oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania w zakresie redukcji ładunków zanieczyszczeń biodegradowalnych zgodnie z założeniami przyjętymi w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych i dyrektywą 91/271/EWG dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych,

- wyposażenie aglomeracji w infrastrukturę wodociągową zgodnie z dyrektywą Rady 98/83/WE dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

- wyposażenie w podstawową infrastrukturę techniczną, w tym przede wszystkim w sprawnie działającą oczyszczalnię ścieków o żądanej przepustowości, zapewniającą właściwe funkcjonowanie sieci kanalizacyjnej i dostosowaną do wymogów art. 5.2 Dyrektywy 91/271/EWG jest znaczącym elementem warunkującym zainteresowanie inwestorów. Miasto posiada średniej jakości bazę hotelową i gastronomiczną, rozszerzającą się ofertę imprez kulturalnych, różnorodność zabytków, a także miejsc ciekawych pod względem turystyki i rekreacji również w okolicy miasta. Brak modernizacji systemu wodno - kanalizacji może prowadzić do zanieczyszczania rzek położonych w pobliżu aglomeracji i terenów o wysokich walorach przyrodniczych, w tym położonej na obszarze Gminy malowniczej doliny Krzny i paru mniejszych. Na obszarze tym projektowany jest Bialskopodlaski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmujący swym zasięgiem łąki położone właśnie w dolinie Krzny i lasów międzyrzeckich. 

- Obniżenie kosztów eksploatacji oczyszczalni

- Rozbudowa obiektu jest konieczna z uwagi na przewidywane zwiększenie ilości ścieków dopływających oraz poprawę skuteczności procesu oczyszczania ścieków a także stabilizacji osadów. Przewiduje się pełne wykorzystanie istniejącej infrastruktury. Po przebudowie instalacja będzie w stanie skutecznie i efektywnie oczyszcza ścieki oraz stabilizować osady powstające w procesie oczyszczania na terenie miasta i okolicznych jednostek osadniczych podłączonych do systemu kanalizacji w ilości średniodobowej  2 000 m3/d, w dobie maksymalnej 3 000 m3/d z możliwością przyjęcia w nominalnym trybie pracy ok. 3 900 m3/d. Ładunek ścieków dopływających pochodzący od 20 000 mieszkańców równoważnych. Do oczyszczalni będą też dowożone osady z podczyszczalni zakładu SEDAR S.A.