Zapytanie cenowe program do ewidencji systemu wodociągowego i kanalizacyjnego

Zapytanie o cenę 

  

I. ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

ul. Brzeska 102, 21-560 Międzyrzec Podlaski

NIP: 538-000-28-57, REGON: 030011061, KRS: 000021760

telefon : 83 371-32-77, fax: 83 371-41-46

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wartości niematerialnych i prawnych 

- programu do ewidencji systemu wodociągowego i kanalizacyjnego naszego przedsiębiorstwa jako części projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej

w aglomeracji Międzyrzec Podlaski” współfinansowanego przez Unię Europejską

ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa 

w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 zgodnie z podpisaną w dniu 

23.07.2014 r. umową nr: POIS.01.01.00-00-019/14-00 o dofinansowanie.

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

program do ewidencji systemu wodociągowego i kanalizacyjnego

 

Program ten ma dawać możliwość rejestrowania informacji na temat:

 • stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami,
 • stacji pomp,
 • punktów dostawy wody i odbioru ścieków,
 • sieci magistralnych i rozdzielczych wraz z przyłączami,
 • przepompowni,
 • oczyszczalni ścieków.

 

Ponadto musi rejestrować:

 • lokalizację obiektów systemu wodociągowego i kanalizacyjnego,
 • połączenia topologiczne pomiędzy obiektami sieci,
 • informacje opisowe o parametrach technicznych i eksploatacyjnych.

 

W bazie danych przestrzennych oprócz informacji o majątku sieciowym mają być również przechowywane i aktualizowane:

 • dane topograficzne o różnym stopniu szczegółowości (mało i wielkoskalowe). Są one wykorzystywane jako tło dla prezentacji przestrzennej sieci. Dane te dostarczają również informacji na temat pokrycia terenu i jego zabudowy, które mają istotne znaczenie podczas projektowania i eksploatacji sieci.
 • dane wysokościowe, konieczne do projektowania i obliczeń hydraulicznych.
 • dane o warunkach glebowych, które należy uwzględniać podczas projektowania, eksploatacji 
 • i szacowaniu przewidywanego okresu eksploatacji elementów majątku.
 • kody pocztowe, adresy, granice administracyjne, itp. służące do geokodowania i wyszukiwania.
 • strefy zasilania i obszary zlewni.
 • ortofotomapy, modele numeryczne terenu, itp. tworzące tło do odniesień przestrzennych.

 

Opis jednostki objętej ewidencją: ok. 18 tys. mieszkańców, ok. 60 km sieci wodociągowych, ok. 60 km sieci kanalizacji sanitarnej (bez przyłączy), powierzchnia ok. 2000 ha.

 

System informatyczny ma dostarczyć bogate narzędzia do prowadzenia ewidencji 

i zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną, a  w szczególności:

 • dostawę systemu do zarządzania infrastrukturą sieciową i oprogramowania bazodanowego 
 • wraz z instalacją i narzędziami do prawidłowego funkcjonowania  i eksploatacji systemu, dającego możliwość wykonania pełnej ewidencji uzbrojenia sieci w rozbiciu na wszystkie podstawowe elementy sieci, a także dowolnych innych obiektów zdefiniowanych przez administratora systemu,
 • prezentację danych wektorowych oraz prezentację danych, podkładów rastrowych, ortofotomap ze wskazanych na serwerze zasobów,
 • umożliwiać prezentację danych zawartych w podkładzie, w dowolnych kolorach, w szczególności - zgodnych z obowiązującymi standardami geodezyjnymi,
 • prezentację danych nie podlegających ewidencji geodezyjnej, takich jak: plany, schematy, dane techniczne (np. data budowy, rodzaj materiału), 
 • możliwość tworzenia map tematycznych - możliwość wyświetlenia danych wg wybranych atrybutów na mapie,
 • wymianę danych z wieloma innymi systemami poprzez zastosowanie powszechnego formatu wymiany danych,
 • możliwość wydruku map w dowolnym formacie od A4 do wielkoformatowych w odpowiedniej skali,
 • wbudowane mechanizmy uzależnienia widoku mapy od skali widoczności oraz indywidualnych potrzeb użytkownika (ukrywanie obiektów),
 • posiadać własną bibliotekę graficzną z predefiniowaną symboliką gwarantującą prezentacje obiektów oraz pełną możliwość dodawania i edycji nowych elementów przez operatora bez konieczności ingerencji programistycznej i rozbudowy systemu,
 • posiadać rozbudowane i łatwe w obsłudze narzędzia do wyszukiwania danych z bazy w oparciu o kryteria przestrzenne, klasyfikacyjne i opisowe,
 • eksport raportów, wyników do aplikacji biurowych,
 • edycję atrybutów oraz geometrii obiektów,
 • definiowanie dowolnych podpisów pod obiektami wod-kan generowanych automatycznie na podstawie ich parametrów technicznych,
 • przygotowywanie własnych konfiguracji danych i prezentacji tematycznych,
 • oprogramowanie powinno dawać administratorowi możliwość zabezpieczania i udzielania pojedynczemu użytkownikowi (grupie użytkowników) dostępu do wybranego, ograniczonego zbioru danych oraz zabezpieczenia przed dostępem do danych osób nieuprawnionych,
 • dostarczanie następujących narzędzi edycji obiektów:
  • wstawianie, przesuwanie, usuwanie całych obiektów lub ich wierzchołków,
  • kopiowanie oraz przenoszenie obiektów z jednej warstwy do drugiej,
  • łączenie obiektów.
 • system do zarządzania infrastrukturą sieciową zainstalowany będzie na serwerze Zamawiającego,
 • odpowiednie zabezpieczenie przed utratą danych.

 

Zobowiązania Wykonawcy:

 • wykonywanie przedmiotu zamówienia, zgodnie  z obowiązującymi przepisami i posiadaną wiedzą techniczną,
 • kontaktowanie się w sprawach szczegółowych z upoważnionymi osobami Zamawiającego.
 • niezwłoczne wykonanie prac w zakresie:
  • bieżącego usuwania usterek,
  • usuwania zagrożeń w utrzymaniu ciągłości pracy systemu.

dostarczenie na własny koszt podkładów niezbędnych do odwzorowania układu sieci - import danych do programu,

 • skonfigurowanie systemu na wskazanym przez Zamawiającego sprzęcie komputerowym, m.in.:
  • stworzenie  uzgodnionej symboliki, 
  • utworzenie dedykowanych formularzy, szablonów, wydruków. 
 • przeprowadzenie szkolenia w siedzibie Zamawiającego dla trzech grup użytkowników programu, tj. administratora oprogramowania, operatorów map, użytkowników mogących jedynie przeglądać dane.
 • zapewnienie bezpłatnego rocznego serwisu gwarancyjnego, obejmującego błędy w działaniu programu, mające charakter powtarzalny i niezależne od wad sprzętu komputerowego lub sposobu skonfigurowania. Wykonawca usunie je w ciągu 7 dni po pisemnym zgłoszeniu błędu i po  potwierdzeniu faktu jego występowania.
 • dostarczenie nośnika z oprogramowaniem,
 • dostarczenie dokumentacji (instrukcji) oprogramowania w wersji papierowej oraz w formie  elektronicznej  na nośniku CD/DVD,
 • zapewnienie poufności danych, w związku z realizacją wdrożenia systemu. 
 • przeszkolenie administratora systemu w zakresie konfiguracji i dostosowania systemu do struktury jednostki i podziałów kompetencyjnych oraz typowych zabiegów konserwacyjnych,
 • wydanie Zamawiającemu wszelkich dokumentów i licencji dla oprogramowania do prowadzenia ewidencji sieci wodno-kanalizacyjnej,
 • oddanie przedmiotu umowy w uzgodnionym terminie.

 

UWAGI:

Cena oferty powinna zawierać wszystkie niezbędne licencje potrzebne do bezawaryjnego, legalnego działania systemu w okresie trwałości projektu – 5 lat.

Zamawiający może przed podpisaniem umowy wezwać potencjalnego Wykonawcę do prezentacji Systemu w celu sprawdzenia jego zgodności z wymaganiami Zamawiającego.

 

3.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA ORAZ PŁATNOŚĆ

Termin realizacji: do 30.09.2015 r.

Do tego terminu należy w pełni wdrożyć i uruchomić system informatyczny do prowadzenia ewidencji sieci wodno-kanalizacyjnej oraz przeszkolić pracowników do obsługi w/w systemu.

Za dzień ukończenia prac uważa się dzień, w którym nastąpi podpisanie protokołu odbioru końcowego i przekazania programu do eksploatacji.

Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego, upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia (umowy). 

Ustala się 30-sto dniowy termin zapłaty faktury VAT od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego. Płatność następować będzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze. 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferent powinien stworzyć ofertę odpowiadającą niniejszemu zapytaniu.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową;

- posiadać datę sporządzenia;

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;

- podpisana czytelnie przez wykonawcę. 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, sporządzoną w języku polskim. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Wszystkie strony oferty powinny być trwale zszyte w sposób zapobiegający dekompletacji zawartości oferty a każda zapisana strona ponumerowana. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3. Dokumenty mogą być dostarczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej 

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.      Oferta powinna być dostarczona do dnia 17.07.2015 roku do godz. 12:00 w wersji papierowej do siedziby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Brzeska 102, 21-560 Międzyrzec Podlaski pok. 3 (Sekretariat). 

2.      Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  17.07.2015 roku o godz. 14:00.

3.     Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.     Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zamawiający na każdym etapie może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

 

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 - Cena 100%

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Jarosław Domański pod numerem telefonu 

83 371 32 77.