INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                                         

Międzyrzec Podlaski, dnia 28 lipca 2015 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zapytania o cenę na dostarczenie wartości niematerialnych i prawnych – programu do ewidencji systemu wodociągowego i kanalizacyjnego jako element projektu i modernizacji oczyszczalni ścieków przy ul. Brzeskiej w ramach projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Międzyrzec Podlaski” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 zgodnie z podpisaną w dniu 23.07.2014 r. umową nr: POIS.01.01.00-00-019/14-00 o dofinansowanie, w oparciu  kryterium ceny, wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy:

 

Netgis Sp. z o.o. 

ul. Ozimska 4/7 

45-057 Opole

 

Streszczenie złożonych ofert w powyższym postępowaniu, które zostały dostarczone do Zamawiającego:

 

1. Netgis Sp. z o.o. 

ul. Ozimska 4/7, 45-057 Opole

Cena: 23 985 zł brutto.

 

2. AQUARD Sp. z o.o. 

ul. Złota 61/100, 00-819 Warszawa

Cena: 40 221 zł brutto.

 

3. KartGIS Sp. z o.o. 

al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa

Cena: 57 810 zł brutto.

 

4. Geomatic Software Solutions Sp. z o.o.

ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław

Cena: 57 810 zł brutto.

 

5. Esri Polska Sp. z o.o. 

ul. Bonifraterska 17, 02-203 Warszawa

Cena: 60 885 zł brutto.

 

6. P.A. NOVA S.A. 

ul. Górnych Wałów 42, 44-100 Gliwice

Cena: 280 272,07 zł brutto.

 

Wszystkim oferentom dziękujemy za udział w postępowaniu.